LEVERING

Wij doen ons best uw pakket zo vers mogelijk aan te laten komen en verzenden daarom niet op zaterdag & zondag.

Na ontvangst van bestelling zullen wij deze meestal de volgende dag verzenden, bij

OPENINGSTIJDEN WINKEL MARKTHAL

Ma t/m do + za 10:00 - 20:00

vrijdag 10:00 - 21:00

zondag 12:00 - 18:00

 

PRIVACYBELEID

CocosMarkthal respecteert de privacy van alle gebruikers van haar webwinkel en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Alle persoonsgegevens zoals o.a. uw e-mailadres worden uitsluitend door CocosMarkthal gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. Deze informatie wordt door CocosMarkthal niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan CocosMarkthal. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van CocosMarkthal te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van CocosMarkthal zijn vrijblijvend. CocosMarkthal accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. CocosMarkthal behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling is de overeenkomst een feit. CocosMarkthal behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden.

Leveringen
CocosMarkthal zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door CocosMarkthal ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.

Klachten
De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail - bij CocosMarkthal te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco's en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij CocosMarkthal te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Betaling
De klant voldoet bij CocosMarkthal aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels vooruitbetaling middels Ideal . In het geval dat CocosMarkthal een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van 8 kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van CocosMarkthal.

Reclames, garantie en retourgoederen
De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft CocosMarkthal de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de houdbaarheidstermijn, die door CocosMarkthal wordt gegarandeerd. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging plaats.

Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van CocosMarkthal over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens
Indien de klant aan CocosMarkthal opgave doet van een adres is CocosMarkthal gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. CocosMarkthal is gerechtigd om het e-mailadres van de klant te gebruiken om periodieke nieuwsbrieven en andere geautomatiseerde en/of persoonlijke e-mails te versturen. De klant kan dit lidmaatschap te allen tijde opzeggen door in één van de e-mails zich uit te schrijven.